Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Alanına Katkıda Bulunabilecek Akademik Personele Bilgilendirme Toplantısı

10 Mart 2022, Perşembe 184

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projelerinde Olması İstenen Ana Kriterler”

 • İhtisaslaşma alanına vurgu yapmak
 • Bölgesel sürdürebilir kalkınmaya katkı sunmak
 • Sektör katma değerini artıracak faaliyetlerde bulunmak
 • Faaliyet sonuçlarını destekler nitelikte doğrulanabilir performans göstergeleri belirtmek
 • Projelerde yararlanıcılar ve hedef gruplarına yönelik gelir artışlarını mümkün kılmak
 • Markalaşma değerini oluşturmak

Projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar

 • İhtisaslaşma modelinin sektörel katma değer yaratacak ürünler üzerine tasarlanması gerekmektedir.
 • Doğrulanabilir performans göstergelerinin ölçülebilir şekilde proje bileşenlerine yansıtılması gerekmektedir.
 • Ürünlerde verimlilik artışı olabilecek projeler ihtisaslaşma ana kriterlerini iyi vurgulamalıdır.
 • Tıbbi aromatik bitki sektörlerine girdi sağlanması temelinde bölgede tarımsal ürün çeşitliliğinin ve verimliğinin artırılmasını içeren projelerde ihtisaslaşma ana kriterlerini iyi irdelenmelidir.
 • Kırsal kesime yönelik gelir artışının mümkün kılınması amacına hizmet eden projeler iyi vurgulanmalıdır.
 • Üretim yapılması düşünülen projelerde, yerel halkın ürün yetiştirme süreçlerindeki rolü ve katkısı tanımlanmalıdır. Üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına yönelik bir mekanizma oluşturulmalıdır.
 • Katma değerli ürün oluşturmayı amaçlayan projelerde; ürün çeşitliliğinin artırılması ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili konuların daha net açıklanması gerekmektedir.
 • Proje tekliflerindeki faaliyetlerde hâlihazırdaki Üniversite altyapısının yeterli olduğu durumlarda, Üniversite bünyesindeki çalışmalarla desteklenecek olup, ihtisaslaşma kapsamında desteklenemeyeceği unutulmamalıdır.
 • Tıbbi bitkiler seçilirken; yüksek ekonomik değer potansiyeline sahip olmalıdır.
 • Bölgedeki ekonomik refahının artmasına doğrudan katkı sunabilecek ekonomik yönden değerli yüksek bitki türlerini içeren projelerde, bitkinin tespiti, üretiminin teşvik edilmesi ve üretilen bilgilerin neticesinde ürün bazlı üretim planlamalarının yapılmasına olanak sağlamalıdır. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarının da proje bileşenleri içerisinde yer alması önerilmektedir.
 • Projelerden yararlanıcılar ve hedef grupları, katma değer unsurları ile incelenmelidir. Kırsal kesime yönelik gelir artışının mümkün kılınması amacına hizmet eden projelere öncelik verilmelidir.
 • Ürün verimlilik artışına doğrudan katkı sunma potansiyeline sahip projeler bu durumu ön plana çıkarmalıdırlar.
 • Tarımsal ve endüstriyel üretim uygulamaları ile bitkisel ilaç geliştirme yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan projelerin, bu konuların yanı sıra söz konusu bitkilerin ekonomik fayda sağlamaya yönelik imkânlarının artırılması vurgulanmalıdır.
 • Ürün pazarlama stratejilerinin oluşturulması belirtilmelidir.
 • Projelerde beklenen sonuçlar objektif olarak doğrulanabilir göstergeler içermelidir.
 • Bilimsel çalışmalar neticesinde üretilen ürünlerin marka değerinin oluşturulması ve/veya sektör bazında ürün farkındalığını arttıracak çalışmaların da proje alt başlıklarında detaylı faaliyet planı içerisinde yer almalıdır.

Yapılacak projelerin sonuçlarının yukarıdaki gereksinimlerin dışında yani daha çok bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek verilerin elde edilmesi amacını taşımamalıdır. Bütün sunulan projelerde; Projenin sektör katma değerini artıracak ve/veya bölgesel kalkınmaya katkı sunacak nitelikte olmasının yanı sıra ihtisaslaşma vurgusunun kesinlikle olması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, tıbbi bitkilerle alakalı projelerde, sektörel değer yaratacak unsurlar ve ilaç sektörüne hammadde/nihai ürün temin edilmesine yönelik tasarlamaların yapılması gerekmekte olup, programın misyonuna uygun şekilde bölgedeki sürdürülebilir kalkınmaya etkisi net olarak ifade edilmelidir. Proje tekliflerinde yukarıda yer verilen hususların dikkate alınarak tasarlanmasında fayda görülmektedir.