Faaliyetler

a) Üniversitenin Tıbbi Aromatik Bitkiler ihtisaslaşma alanına ilişkin faaliyetler için çalışma planı hazırlamak,  

b) Çalışma planı doğrultusunda ulusal otoritelerle Üniversitenin yetkili birim, kişi ve kurulları arasında koordinasyonu sağlamak,  

c) Faaliyetlerin tabana yayılması ve tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması için toplantı, çalıştay, sergi, konferans ve benzeri sosyal ve bilimsel etkinlikleri organize etmek,  

ç) İhtisaslaşmaya ilişkin tüm faaliyetleri raporlaştırmak,  

d) Raporlaştırılan faaliyetlerin yaygınlaştırılması, yerel ve ulusal kamuoyuna duyurulması için ağ bilgi sayfası oluşturmak, içerik hazırlamak ve diğer yaygınlaştırma faaliyetlerini koordine etmek,  

e) Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ihtisaslaşma alanına yönelik olarak yürütülecek bilimsel araştırma projeleri, lisansüstü tez çalışmaları ve benzeri bilimsel çalışmalar ile yerel ve ulusal medya organlarınca ihtiyaç duyulan verileri sağlamak,

f) Üniversitenin stratejik planına, kurumsal iç değerlendirme raporuna, misyon ve vizyonuna bağlı kalmak kaydıyla, ihtisaslaşma sürecinin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.